O projekte

 

               

Národný projekt: 
Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Kód ITMS projektu: 26110130549
OP VZDELÁVANIE – Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.
Cieľ: Konvergencia

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

O projekte:

dňa 8.4.2013 bola uzavretá zmluva medzi Štátnym inštitútom  odborného vzdelávania a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  (Poskytovateľ) k projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“

V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ boli použité inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie  o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredil na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je  príprava žiaka ZŠ na vykonávanie  kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje  uplatnenie.
Projekt sa realizoval tromi hlavnými aktivitami:

  1. Aktivita 1.1 Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ  a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej  výchove.
  2. Aktivita 2.1 Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie  a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie  žiakov ZŠ na OVP.
  3. Aktivita 3.1 Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie  a účasti na odborných súťažiach v OVP.

 

Základnou myšlienkou projektu je rozvoj pracovných zručností a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Rozvoj pracovných zručností žiakov bude prostredníctvom tzv. „polytechnickej výchovy“ implementovaný do priebehu vyučovania hlavne v oblastiach vzdelávania Človek a príroda (biológia, fyzika, chémia) a Človek a svet práce (technika).

Hlavným cieľom aktivít národného projektu je podporiť záujem žiakov o odborné vzdelávanie aj zariadením odborných učební chémie, fyziky, biológie a techniky tak, aby si prakticky a názorne mohli žiaci rozvíjať pracovné zručnosti prostredníctvom „polytechnickej výchovy“ s využitím moderných metód a foriem vzdelávania. Realizáciou národného projektu sa pilotne overuje zámer uskutočniť obsahovú prestavbu „polytechnického“ vzdelávania na ZŠ  a využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť žiaka ZŠ na rozhodnutie o budúcej kariére.

Žiaci po skončení základnej školy majú o technické odbory nízky až mizivý záujem. Mládež dáva prednosť gymnáziám a stredným školám so všeobecným zameraním pred technikou. Inými slovami ich voľbou je jednoduchšia cesta štúdia.  Dôsledkom toho na trhu práce chýbajú absolventi stredných odborných škôl s technickými zručnosťami a situácia začína byť kritická. Za niekoľko rokov nebude mať kto robiť niektoré profesie. Aj tento problém má za cieľ vyriešiť národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Stav výučby prírodovedných predmetov v SR, umiestňovanie sa našich žiakov v medzinárodných meraniach PISA a pretrvávanie tradičného vyučovania vyžaduje, aby sme to riešili celoplošne, čo umožňuje národný projekt. Uvedená problematika sa musí riešiť komplexne na celom Slovensku, čomu napomôže to, že ŠIOV má celoslovenskú pôsobnosť a ŠIOV aj preto, lebo problematika polytechnického vzdelávania úzko súvisí s odborným vzdelávaním a prípravou. Realita ukazuje, že s odborným vzdelávaním a prípravou nestačí začať od strednej školy.

V rámci projektu sa uskutočnil zámer postupne upraviť rozsah týždenného počtu vyučovacích hodín vzdelávacej oblasti Človek a príroda a Človek a svet práce v ZŠ v kooperácii so SRŠ MŠVVaŠ SR a zapojenými ZŠ. Aktivity spolufinancované v rámci tejto prioritnej osi sa v oblasti regionálneho školstva koncentrovali na zvyšovanie kvality kľúčových kompetencií a zručností žiakov so zámerom získať praktické zručnosti, pochopiť potrebu a získané vedomosti vedieť využiť v praxi.

V rámci realizovaného národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP sme uskutočnili analýzu problémov vedúcich k nízkemu záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách. Uskutočnila sa na vzorke viac ako 6138 žiakov a 366 PZ ZŠ. Zo zistení vyplýva, že žiaci základných škôl nemajú možnosť získavať praktické skúsenosti v technických zručnostiach a tým si nevytvárajú ani vzťah k technickým prácam a s nimi súvisiacimi povolaniami. Jedným z návrhov riešenia situácie, ktorý vyplynul tiež z analýzy, je intenzívne zapojiť pedagogických zamestnancov vzdelávacej oblasti  Človek a príroda a vzdelávacej oblasti  Človek a svet práce (príslušných predmetov – teda Fyziky, Techniky, Biológie, Chémie) do profesijnej orientácie žiakov – rola každého pedagogického zamestnanca. Ak má žiak predpoklady na OVP, teda má dobré priestorové videnie, rozumie sa fyzikálnym zákonom, treba sa mu začať venovať a podporovať jeho záujem o fyziku, techniku chémiu a podobne už v rámci základnej školy.

Projekt realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Časový harmonogram aktivít národného projektu sa plní podľa plánu POP. Cieľom opatrenia je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ  a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“.

 

Špecifické ciele projektu sú:

  1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
  2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

Projekt sa realizuje v troch aktivitách súbežne.

Kvalitatívne vyhodnotenie stavu realizácie NP Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Odborná metodika na identifikáciu a rozvoj profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OV na SOŠ

Používateľská príručka pre import dát o škole

Záverečná konferencia

Zborník z konferencie