Aktivita 3.1

Aktivita 3.1 bude naplnená prostredníctvom zavedenia novej metodiky a postupu organizačno-technického a obsahového využitia skúseností z odborných súťaží SOŠ na spoločne orientované súťaže ZŠ. Vytvorením nového systému organizácie súťaží pre ZŠ s dôrazom na zamerania v oblasti polytechnickej výchovy (biológie, chémie, fyziky, techniky). V tretej hlavnej aktivite sa projekt zaoberá prácou s talentami. Pre ZŠ pripravil niekoľko odborných súťaží, v ktorých spojil žiakov základných škôl so žiakmi stredných odborných škôl. Ide o súťaže, v ktorých si žiaci cibrili svoje manuálne zručnosti a rozvíjali vedomosti z predmetov fyzika, technika, chémia či biológia. Počas dvoch rokov sa na týchto súťažiach zúčastnilo až 1658 žiakov z celého Slovenska.

V rámci Aktivity A3.1 sa v treťom štvrťroku 2014 uskutočnila aj zahraničná cesta exkurzia do vedeckého centra výskumu fyziky Cern v termíne 14.-16.9.2014 za účasti 43 učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Účastníkmi boli víťazné tímy z už realizovaných odborných súťaží Stavebníctvo, Zenit, Mladý ekofarmár, Mladý mechatronik a Základoškolská odborná súťaž realizovaných v školskom roku 2013/2014.

CERN, ktorý v čase exkurzie oslavoval 60 rokov od založenia, je najväčšie laboratórium pre fyziku vysokých energií na svete. Žiakov počas celej exkurzie sprevádzal Ing. Daniel Valúch, PhD. pracujúci v CERN-e a podieľajúci sa na stavbe vysokofrekvenčných systémov pre urýchľovač. Účastníci sa zúčastnili na prehliadke riadiacich centier, technologických stredísk a hál, kde sa testujú supravodivé magnety a urýchľovacie dutiny. Žiakov najviac zaujala exkurzia do podzemia experimentu ATLAS – veľký hadrónovy urýchľovač LHC, ktorý nie je bežne prístupný pre návštevníkov.

Všetci účastníci získali „Účastnícke certifikáty“, informačné materiály a odborné publikácie o CERN-e.

V rámci aktivity Práca s talentami sa uskutočnili odborné súťaže zmiešaných tímov – žiaci ZŠ + SOŠ podľa plánovaného harmonogramu.  Pred každou odbornou súťažou sa uskutočnil workshop učiteľov, aby sa oboznámili učitelia ZŠ aj SOŠ o čom to je a následne sa uskutočnila inštruktáž žiakov k pripravovanej súťaži nakoľko stále je to pre učiteľov ZŠ a SOŠ nové prepojenie.

Špecifikum v mechanizme súťaží boli aj  workshopy určené pedagógom škôl  a inštruktáže určené žiakom škôl  konané v nadväznosti na konkrétnu súťaž.  Účastníci získavali tak  nové praktické skúsenosti a rozšírili si obzory poznania v danom odbore po novom, prakticky, čo sa javí ako užitočnejší a efektívnejší spôsob, ktorý v nich zanecháva trvalejšie vedomosti a kompetencie.

Presné dátumy workshopov, inštruktáží a samotných odborných súťaží a počty účastníkov sú v nasledujúcej tabuľke:

V rámci aktivity A3.1  sme takisto akreditovali program inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo v dvoch termínoch v rámci akreditovaného programu s názvom Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie.  Prvý termín 29. jún až 5. júl 2015 absolvovalo 45 účastníkov a druhý termín 20. až 26. júl 2015 absolvovalo 41 účastníkov. Celkom sa na IKV zúčastnilo 86 učiteľov.

Predposledný augustový týždeň, presne v termíne 20.  až  22. 8. 2015 sa v priestoroch SOŠ Pruské uskutočnila trojdňová konferencia pre talentovaných žiakov. Zúčastnilo sa na nej 33 žiakov a 9 pedagógov.

Po uskutočnení každej súťaže uskutočnili odborní zamestnanci dotazníkvý prieskum. Výsledky z dotazníkov poukazujú  pozitívny ohlas zo strany žiakov  –  väčšina 95% respondentov uviedla: „..som rád, že som sa zúčastnil motivačných súťaží na aktivitách Národného projektu“.  Žiaci prejavili jednoznačne záujem o účasť aj v budúcom školskom roku – viac ako 72% respondentov,  zároveň zhodnotili súťaže ako zaujímavé – viac ako 87%. Nadpolovičná väčšina – 66% sa dozvedela nové a zaujímavé fakty z odboru na ktorý bola odborná súťaž zameraná.  Žiaci neodpovedali jednoznačne v otázke rozhodnutia sa o budúcej profesijnej orientácii vo väzbe na SOŠ, ich nározy sú rozdielne: 39% áno – 28%  nie –  32% nevie. Podobne sa vyjadrili aj v prípade štúdia konkrétneho súťažného odboru na SOŠ: 32% áno – 38%  nie –  29% nevedelo odpovedať.

Z uvedeného výplýva dôležitosť systematickej a cielenej informovanosti žiakov o odborných možnostiach a formách štúdia na SOŠ. Jedným z aktívnych nástrojov pre ich správne rozhodovanie môže byť aj forma prezentácie „ súťažami“.  Avšak v priebehu 2 rokov trvania projektu a podporných aktivít – súťaží nemôžeme očakávať  výrazný a hmatateľný  záujem o tieto štúdiá.   Až dlhdobejší proces môže  zabezpečiť  pozitívne výsledky.

Výzvou naďalej zostáva  vytvárať systematický priestor na spájanie teórie s praxou a to aj formou súťaží, kde sú zapájané adresne  školy ( SOŠ + ZŠ), zamestnávatelia.  Tak ako sa uvádza v mnohých odborných stanoviskách a dokumentoch  pravidlom zostáva, že teória prispieva k osvojeniu si  nových zručností  iba 10 %. 20% pochádza z toho čo vieme premietnutím teórie  do  praktických tréningov a príkladov, 70%  skúseností   a znalostí sa získava praktickou skúsenosťou, teda novými úlohami, projektami a riešeniami problémov, ktoré práve v rámci odborného vzdelávanie riešia  svojimi cieľmi, postavením a štruktúrou obsahu  súťaže v odborných vedfomostiach a praktických zručnostiach.

Všetci zúčastnení veľmi pozitívne hodnotia, že sme v rámci projektu pristúpili k riešeniu situácie komplexne: vybavili sme rovnomerne v cieli konvergencia odborné učebne, vzdelávame učiteľov v rámci programov  IKV na fyziku, techniku, biológiu, chémiu. V rámci týchto programov sa v jednom module venujeme aj identifikácii profesijnej orientácie žiakov. Ďalej vzdelávame na využívanie nového softvérového nástroja učiteľov venujúcich sa profesionálnej orientácii žiakov a venujeme sa aj vyhľadávaniu talentov.

Hore uvedené projekty sa realizovali od apríla 2013, čo je na realizáciu tak dôležitej zmeny veľmi krátky čas. Ak chceme uviesť do života nové metódy a formy vzdelávania, nový pohľad na profesijnú orientáciu žiakov základnej školy, je nevyhnutné, aby sme pokračovali aj v nasledujúcom období.

Podklady k záverečnej monitorovacej správe projektu „ Dielne 1“ aktivity 2013 – 2015 na pripomienkovanie

Súťaže – grafy

Analýza a návrh systému práce s talentami odborne na úrovni základných škôl