Aktivita 2.1

Aktivita 2.1 je zameraná na podporu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Hlavným ťažiskom je vytvorenie a následné využívanie nástroja na identifikáciu potenciálu orientácie žiakov II. stupňa ZŠ na OVP. „Nástroj“ má priamy vplyv na ich rozhodnutie o voľbe budúceho povolania a k zvýšeniu záujmu a počtu žiakov hlásiacich sa na OVP na SOŠ.

V rámci aktivity 2.1. sme realizovali čiastkovú aktivitu 2.1.1, ktorá zabezpečí zlepšenie úrovne poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov ZŠ, aby sa mohli rozhodovať o budúcom štúdiu na SOŠ podľa svojich predpokladov a uplatniteľnosti na trhu práce.

Na základe spracovanej  Analýzy problémov vedúcich k nízkemu záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách sme v rámci Aktivity A2.1 spracovali Návrh koncepcie riešenia problémov vedúcich k nízkemu záujmu žiakov ZŠ o OVP a vytvorili  nástroj na identifikáciu profesijnej orientácie žiakov ZŠ. Prínosom nástroja je zavedenie nového systému profesijnej orientácie žiakov ZŠ. Práca so softvérovým nástrojom pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách zahŕňa prezentáciu na funkcionalitu nástroja a zároveň zahŕňa prácu s testami záujmov, praktickými úlohami a cvičeniami prostredníctvom škálovania kľúčových kritérií, prácu s katalógom a pracovnými listami katalógu. Fáza testovania a overenia dostupnosti funkcionality pre výchovných poradcov ešte prebieha. V termínoch 3.9.2015 a 7.9.2015 sme zaškolili interných zamestnancov a regionálnych odborných zamestnancov pre prácu s nástrojom. Jednotlivé licencie k nástroju boli na školy distribuované v septembri na základe Protokolu o odovzdaní licencie (s dodaním prístupových kódov).

Program kontinuálneho  aktualizačného vzdelávania PZ ZŠ venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ zameraný na profesijnú orientáciu na OVP na SOŠ v rozsahu 30 vyučovacích hodín

Program kontinuálneho aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ bol schválený RVNP dňa 25.04.2014. Následne bola žiadosť s programom kontinuálneho aktualizačného vzdelávania PZ ZŠ venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ pod názvom „Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu“ dňa 14.05.2014 podaná na akreditáciu. Dňa 04.07.2014 nám akreditačná rada poslala naskenované odborné stanovisko, ktorého obsahom bolo posúdenie vzdelávacieho programu, na základe ktorého bolo potrebné doplnenie vzdelávacieho programu, resp. zapracovanie pripomienok. Po zapracovaní pripomienok na základe odborného stanoviska akreditačnej rady do Programu kontinuálneho vzdelávania pod názvom „Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu“,  bola dňa 17.07.2014 opätovne podaná žiadosť s programom na akreditáciu. Dňa 18.09.2014 sme obdržali písomné rozhodnutie akreditačnej rady o schválení vzdelávacieho programu. Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1190/2014 – KV.

V rámci A2.1 bolo zrealizovaných 42 kurzov aktualizačného kontinuálneho vzdelávania v priebehu mesiacov máj 2015 a jún 2015. Spolu bolo zaškolených 42 skupín. Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie úspešne ukončilo 480 účastníkov cieľovej skupiny vzdelávacieho programu; vzdelávací program lektorovalo spolu 10 lektorov; následne 480 účastníkov dostalo osvedčenia o ukončení aktualizačného kontinuálneho vzdelávania.

V mesiacoch apríl – jún/2015 bolo uskutočnených 19 exkurzií pre žiakov pilotných ZŠ bez VO. Exkurzie boli organizované niekoľkými spôsobmi, napr. cez zamestnávateľov, zástupcov SOŠ, prípadne priamo cez konkrétnu pilotnú ZŠ. Za rok 2015 bolo uskutočnených spolu 29 exkurzií, celkovo za obdobie trvania projektu 39 exkurzií. V mesiacoch apríl – jún/2015 bolo uskutočnených 5 dni otvorených dverí pre žiakov pilotných ZŠ bez VO (v spolupráci so zástupcom SOŠ alebo ZŠ). Do dnešného dňa uskutočnených 14 DOD. V roku 2014 bol vytvorený elektronický dotazník na zistenie úrovne DOD na SŠ, do ktorého sa zapojilo 51 VP/KP v rámci 7 krajov. V roku 2015 bolo zrealizovaných 44 diskusií a celkovo za obdobie trvania projektu 48 uskutočnených diskusií. K dátumu 30.06.2015 sa na exkurziách zúčastnilo 836 žiakov a 60 pedagogických zamestnancov. Diskusií sa zúčastnilo 2179 žiakov a 73 PZ a Dni otvorených dverí DOD sa zúčastnilo 290 žiakov a 65 PZ.

Zo zrealizovaných podujatí je zozbieraná spätná väzba  vo forme dotazníkov a fotodokumentácia. Vypracovaná bola Správa z realizácie podujatí za rok 2014.

V rámci projektu sme vytvorili „katalóg pracovných pozícií očami detí“ s cieľom vysvetliť mladým ľuďom, aké možnosti majú v jednotlivých povolaniach – v spolupráci s SOPK, AZZZ, RUZ, SPPK, SBK, ktorý bude podporným nástrojom pre učiteľa zaoberajúceho sa profesijnou orientáciou žiakov ZŠ na OVP. V poslednom polroku sa uskutočnilo recenzovanie Katalógu o pracovných pozíciách a nárokoch na nich pre účely profesijnej orientácie s pravidelnou aktualizáciou. Katalóg recenzovalo 5 recenzentov z rôznych oblastí. Zapracovali sa  pripomienky a návrhy recenzentov do Katalógu o pracovných pozíciách a nárokoch na nich pre účely profesijnej orientácie. Elektronická verzia katalógu je hotová a dostupná na web stránke NP – www.zsodborne.sk.

Druhá aktivita je zameraná na kariérne poradenstvo pre žiakov, ktoré sa začne už od piateho ročníka základnej školy. Na všetky zapojené školy bol dodaný softvérový nástroj na identifikáciu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu a elektronický katalóg pracovných pozícií. Katalóg obsahuje zoznam povolaní, ktoré sú v regióne žiadúce a na ktoré by sa mohli žiaci orientovať. Softvérový nástroj pomáha výchovným poradcom určovať, na čo majú žiaci talent a kam by sa mali v budúcnosti uberať. Katalóg aj softvérový nástroj bol distribuovaný na všetkých 500 zapojených škôl  Žiaci by tak mali byť čo najlepšie zorientovaní pri výbere budúceho povolania.

Katalóg pracovných pozícií a nárokov na ne pre účely profesijnej orientácie

Analýza problémov vedúcich k nízkemu záujmu zo strany žiakov ZŠ O OVP NA SOŠ

Návrh koncepcie riešenia problémov vedúcich k nízkemu záujmu zo strany žiakov ZŠ o OVP na SOŠ

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami