Aktivita 1.1

Aktivita  A1.1 sa sústredila na podporu polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove. Aby sa žiaci mohli prakticky a názorne rozvíjať aj v rámci manuálnych zručností, boli vďaka projektu na školy dodané učebné pomôcky pre predmety zamerané na polytechnickú výchovu. Výsledkom projektu je návrh normatívu vybavenia odborných učební na školách a  štandard na vybavenie takto prakticky zameraných odborných učební pre všetky ZŠ na Slovensku.

 

V rámci aktivity A1.1 sme vybrali 49 pilotných škôl v rámci cieľa Konvergencie podľa presne stanovených kritérií, ktoré sú podrobne uvedené v Podrobnom opise projektu.

V decembri 2013 bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na dodávku zariadenia a vybavenia odborných učební fyziky, techniky a bio-chémie a do konca apríla 2014 bol zrealizovaný rozvoz na 49 pilotných základných škôl: Firma KVANT spol. s r. o. dňa 30.04.2014 úspešne ukončila rozvoz zariadenia, vybavenia a didaktických pomôcok (ďalej MTZ) na všetky pilotné základné školy. Počas dodávok bolo niektoré MTZ poškodené, čo sa následne riešilo spísaním reklamačného protokolu medzi predmetnou školou a firmou KVANT spol. s r. o. V mesiaci december 2014 bolo na všetky pilotné školy dodané IKT firmou AUTOCONT.

V rámci prvej aktivity sa na školách zariadili a vybavili odborné učebne. 49 pilotných ZŠ dostalo kompletne zariadené a vybavené učebne fyziky, techniky, biológie a chémie, vrátane nových notebookov, dataprojektorov a interaktívnych tabúl. Na hodiny chémie pribudli chemikálie, trojrozmerné skladacie modely zlúčenín, laboratórne váhy, závažia, laboratórne sklo či ochranné pomôcky ako sú ochranné plášte, rukavice a okuliare. Učebňa techniky je vynovená mobilnými zariadeniami na obrábanie dreva, kovov, stoly na brúsenie, rezanie a pílenie. Do učební biológie pribudli hlavne didaktické pomôcky, ako zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, mikroskopy aj s preparátmi či edukačné sady zamerané na magnetizmus, termodynamiku a optiku.

Využívanie základného a doplnkového vybavenia a didaktických pomôcok pre odborné učebne – laboratória

V dôsledku úplnej dodávky MTZ na všetky pilotné školy sa v dňoch 13.05.2014 konalo na pilotnej škole ZŠ Bruselská v Košiciach školenie k dodanému MTZ pre vedúcich predmetových skupín za predmety chémia a biológia, ktoré realizovala firma KVANT spol. s r. o.  Školenie rovnakého typu sa realizovalo aj 15.05.2014 na pilotnej škole ZŠ Sibírska v Prešove pre vedúcich predmetových skupín za predmety technika a fyzika. V dňoch 24.06.2014, 25.06.2014 a 26.06.2014 sa uskutočnili na troch pilotných školách  v Košiciach, Žiline a Seredi aj školenia pre učiteľov pilotných škôl k dodanému MTZ za účasti firmy KVANT spol. s r. o. Zámerom realizácie týchto školení bolo predstaviť učiteľom dodané zariadenie, vybavenie a pomôcky, aby ich v novom školskom roku 2014/2015 mohli využívať v plnej miere.

Po dodaní MTZ na všetky pilotné školy sa začalo v mesiacoch máj – jún 2014, 2015  a október – november 2014 na školách realizovať štvrťročné monitorovanie využívania odborných učební a laboratórií. Monitorovanie sa realizovalo formou osobných návštev odborných zamestnancov a manažérky monitorovania, ako aj formou dotazníka pre pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú na školách s predmetným MTZ. Výsledkom týchto monitorovaní je Správa o využívaní odborných učební za školský rok 2013/2014 a 2014/2015 s potvrdením o zapojení cieľovej skupiny a žiakov ZŠ.

Pilotné overovanie zmien, foriem a metód vyučovania v oblastiach vzdelávania Človek a príroda (biológia, chémia, fyzika) a Človek a svet práce (technika) s cieľom prepojenia daného predmetu vo vzťahu k budúcej profesijnej orientácii žiaka

Po kompletnom dodaní MTZ na všetky pilotné školy sa začalo v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015 v mesiacoch máj a jún s realizáciou riadených rozhovorovdotazníkov pre žiakov. Cieľom týchto nástrojov bolo zistiť aktuálne postoje a názory učiteľov a žiakov vo vzťahu k polytechnickej výchove. Výstupom tejto aktivity bola Analytická správa – vyhodnotenie pilotného overovania a spracovanie odporúčaní pre zaradenie nových voliteľných predmetov na ZŠ za rok 2013/2014 a 2014/2015  a Správu o dosahu nových metód a foriem vzdelávania so zameraním na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ posilnením polytechnickej výchovy o metodickej podpore pre zapojené ZŠ – 2013/2014 a 2014/2015.

Vytvorenie programov inovačného kontinuálneho vzdelávania PZ v rozsahu 60 vyučovacích hodín (45min.), ktorého účelom je inovácia foriem a metód vyučovania v oblastiach vzdelávania Človek a príroda (biológia, chémia, fyzika) a Človek a svet práce (technika) s cieľom prepojenia daného predmetu vo vzťahu k budúcej profesijnej orientácie žiaka na OVP na SOŠ.

Pracovné skupiny za každý predmet vypracovali programy inovačných kontinuálnych vzdelávaní (ďalej IKV) ešte v roku 2013.

Pracovná skupina pre predmet biológia a chémia vypracovala program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov pod názvom „Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základnej školy“. Tento program bol dňa 08.10.2013 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 1274/2013-KV.

Program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov pre predmet fyzika pod názvom „Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy“ bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 08.10.2013 pod číslom 1273/2013-KV.

Program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov pre predmet technika pod názvom „Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole“ bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 27.10.2013 pod číslom 1315/2013-KV.

V rámci každej pracovnej skupiny, boli vytvorené podporné materiály ku každému z programov IKV. Všetky vytvorené materiály prešli externým recenzným konaním, ktoré realizovali pracovníci na dohody – 3.1.6 Spracovanie posudkov a recenzií, ktorí sa nepodieľali na tvorbe týchto odborných výstupov.

Pri príprave na realizáciu akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania sme oslovili pilotné školy a využili aj konferenčné miestnosti regionálnych kancelárií nakoľko nebolo doteraz ukončené verejné obstarávanie na konferencie a semináre.

Programy inovačného kontinuálneho vzdelávania učiteľov fyziky, techniky, biológie a chémie ako učiť po novom sa začali realizovať v termíne od 16.03.2015 do 31. 8. 2015 zrealizovalo na pilotných školách celkom 63 kurzov inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktoré absolvovalo 663 účastníkov. Podrobne: 24 kurzov programu na Bio-Chémiu absolvovalo celkom 254 učiteľov, 19 kurzov programu na fyziku v počte 187 učiteľov a 20 kurzov programu na techniku celkom 222 učiteľov.

K dátumu 30. 06. 2015 sme mali podpísaných 451 zmlúv s nepilotnými ZŠ a tým sme splnili ukazovateľ 500 zapojených základných škôl.

Zahraničné pracovné cesty a účasť na zahraničných podujatiach (napr. rokovania, výstavy a. p.) za účelom transferu know – how ako sa rieši problematika zvyšovania záujmu o OVP na SOŠ zo strany žiakov ZŠ v zahraničí

V dňoch 24.3. – 27.3.2014 sa odborní zamestnanci projektu zúčastnili na ZPC v Nemeckom Stuttgarte. Hlavným programom pracovnej cesty bola účasť na vzdelávacom veľtrhu Didacta a hlavnou témou – „Stratégia rozvoja školstva v Nemecku v oblasti odborného vzdelávania študentov – prepojenie do praxe. ZPC sa zúčastnilo 10 odborných zamestnancov (A1.1 a A2.1).

V dňoch 23.-24.04.2014 účasť na ZPC sa zamestnanci zúčastnili na seminári o celoživotnom vzdelávaní – Kroměříž, Česká republika.

Analytická správa – vyhodnotenie pilotného overovania a spracovanie odporúčaní pre zaradenie nových voliteľných predmetov na ZŠ

Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie

Správa o dosahu inovovaného obsahu, metód a foriem vzdelávania so zameraním na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ posilnením polytechnickej výchovy a metodickej podpore pre zapojené školy

Správa o využívaní odborných učební za školský rok 2014/2015

Záverečná správa odborného garanta aktivity o pilotnom vyhodnocovaní aktivity za rok 2015